پست الکترونیک: [email protected]

فورجینگ شفت فن اصلی اگزوز فورج شده و متخلخل

Common raw materials

Forging display

CNC processing