پست الکترونیک: [email protected]

فورجینگ های محور فن اگزوز اصلی زینتر شده

Common raw materials

Forging display

CNC processing